Saturday, January 1, 2011

Aylin Erkan

_________________


آیلین ارکان / فارسی : هاشم خسرو شاهی
____________________________

رقص با اسب ها

می دوم... چهار پا دارم دوتاش بی نعل... پاهای بی نعلم خیلی درد می کنند زیرا زیرا سنگ ها که می خورند آه... نمی دانی... صدای پاهایم پاهایم که می دوند آهنگی دارند گاهی و ریتمی ندارند گاهی … اگر صداها ریتمی نداشته باشند یعنی که اگر همه چیز درهم و برهم هستند یعنی که می دوی انگار و انگار قایقی قیژ قیژ می کند و گاهی صدای موتور اما موتوری که دارد غرق می شود و لحظه ای بعد خواهد ایستاد ولی نمی ایستد ممتد و کاشکی بایستد لعنتی بایستد و اگر نمی ایستد!ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
و هنوز می دوی اگر و از نعل ها دو نعل نداری ولی از طرفی دو نعل داری اگر و اگر دور و برت پر است از انسانه ایی که هیچ نعل دارند... و اگر می دوی... با انساههایی که نعل ندارند رفتاری داری که انگار تو هم نداری ولی گاهی می روی به یک توالت عمومی و از نعلهایت معذرت می خواهی و می گویی که نمی خواستم اینطور بشود زیرا واقعا نمی خواهی اینطور بشود اگر... اگر می دوی... و نمی دانی درون بدنت کدام عضوت باقی مانده است و در اصل نمی دانی که این را نمی دانی ولی بعدا یکی می آید به یاد تو می آورد که تو قلبی داری و در لحظه ای که به یاد ت می آید که قلبی داری قلبت شروع می کند به طپیدن و تو می ترسی که آن چنان می طپد... اگر می ترسی... از چیزهای دیگر بیشتر ترسیده ای اگر و دلت می خواهد تنها از این بترسی یعنی که متوجهی که شانس نترسیدن نداری ولی التماس می کنی که دیگر نام واهمه هایت عوض شوند و نمی دانی که به چه کسی التماس می کنی و به این پشیزی نمی دهی و چونکه دیده ای هیچ التماسی بدردی نخورده است و بخود گفته ای که کاش ندیده بودم و اگر دیگر از چشم هایت چشم پوشیده ای...ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
عنودانه می دوی اگر... اگر تلاش می کنی به سرعتی بدوی که هیج صدائی نتواند به تو برسد ولی صداها نیز می دوند اگر و اگر صداها خیلی سریعترند و تو می دانی که نور از صداها سریعتر است ولی تو نور نیستی زیرا گوش داری و گوشهایت در حالی که می دوی نیز می شنوند و ایکاش گوشهایت زیر پاهایت بودند و در دورترین نقطه از عقلت می ماندند ولی نمی مانند!ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
یعنی صداها اینچنین نزدیکند اگر و اگر تو برای آنکه نشنوی تندتر می دوی و با هر لحظه دویدن هر لحظه به لحظه سنگینتر می شوی و نمی توانی خود را بکشی ولی نمی ایستی زیرا نمی دانی چه ها خواهد اتفاق افتاد و ندانستن تاریک است اگر... و اگر تاریک است ندانستن و تو کوری و با چشمهای کورت و در تاریکی و در اصل دنبال اسب سیاهی هستی در سیاهی که در آنجا نیست... البته که پیدایش نمی کنی اگر ولی یا اگر پیدایش شود!ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
یعنی اگر می دوی که یا اگر پیدایش شود... و برای آنکه به دویدن ادامه دهی خود را به زیر تازیانه می گیری اگر و تازیانه هایت همه دروغی است و اگر به دروغ بیشتری محتاجی و در اصل هیچ دروغی تو را مجاب نمی کند و برای یافتن دروغی که تو را مجاب کند حاضری جانت را بدهی و یعنی که تو هم جانی داری و نمی توانی به هیچ عنوانی ثابت کنی که تو هم جانی داری و دیگر تلاش نمی کنی که ثابت کنی اگر و اگر فهمیده ای که فایده ای ندارد...ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
ولی اگر می دانی و می دوی... درونت رمه ی اسب هاست اگر... یالهاشان به گردنت می پیچد و اگر یال ها تنگ می پیچند به جایی که می پیچند و از زیر پاهایت گرد و غبار بلند می شود اگر و چشم هات جایی را نمی بینند و دهانت کف می کند و انگار که نفست دارد می بُرد اگر... و اگر انگار نفست دارد می بُرد و پاهایت می لرزند و شکمت چاک می خورد و خونت اگر به رگ هایت نمی گنجد و دستی نداری اگر زیرا چهار پا داری و رگ های ورم کرده ات که انگارهر لحظه می خواهند بشکافند در گردنت هستند که یال ها سخت پیچیده اند و دندان هایت نزدیکی گردنت هستند اگر و اگر باید که بدوی و تو دیگر نخوانی توانست که بدوی اگر آن خون از بدن بیرون نریزد!!ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
دکتر جای دندان دور گردنم از اینروست!ه


___________________

No comments: