Saturday, January 1, 2011

Faramarz Soleimani

_________________


فرامرز سلیمانی
________________________

پر یانه به پیچکی می پیچد ابر شقایق که می گذارد

به تشویش رستم
چه بار خاطره
در خواب سهراب
می آشوبد
سنگ بگردان
سنگی سنگین بگردان
بر گرده ی باد
مشعل که تا در بریده ی شبنم می شکند
سنگ بگردان
در دم آه
آن سان که می روبد از بی نهایت غبار
بر غبار
ابری گم
پر یانه از برابر پیچک
می گذرد.ه


۲۱ آذر ۱۳۸۹ ،وقت گذشتن رستم

______________The Doors - Riders On The Storm_______________________________

1 comment:

Zohreh Khaleghi said...

شعری از دفتر : از سفر شاهنامه