Saturday, January 1, 2011

Sohrab Rahimi

_______________


Lars Henkel
________________

سهراب رحیمی

اگر به صدای آب در شب گوش دهی، آواز حباب خواهی شنید. می ترکد و شعر می شود. زندگی می کنیم به اندازه ی خاطراتمان به اندازه ی انتظار. روزی می آید که دیوار می کشیم. شب، سایه ی روز است آسوده از قیل و قال آفتاب . روز را در انتظار سر می کنی شب می کنی از لذت و اشتیاق دراز می کشی . با دستهای خالی. قرن­ها رد می شوند.می آیی و در اتاق تکثیر می شوی. ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

________


Alexander Nevsky, Op. 78 (1939)
Cantata for mezzo-soprano, chorus and orchestra

Sergei Prokofiev

  • V. The Battle on the Ice

Claudio Abbado; London Symphony Orchestra; London Symphony Chorus
Recorded: London, 6/1979
______________________

No comments: