Saturday, January 1, 2011

Nahid Arjouni

____________________


Chansonnier de Jean de Montchenu, ca. 1475 - medieval musical manuscript
_________________________

ناهید عرجونی

عصر بخیر!ه
چشم بادامی- کافی نت های بی در وپیکر
که از خیابان های شلوغ
سر آورده ای

من موهایم را ریخته ام پای این وب کم
وانگشت هایم حرف می زنند
تند تند
صورتم داغ می شود
با دو قهوه ای
که نمی نوشی ام
وبادام هایی که دیده نمی شوند
از زاویه ای که نشسته ام

نقطه نمی گذارم سر خط
تا مهاجرت
کلاه بزرگی شود
از کابلستان
تا چهار باغ

وتو به زبان دری
یک بار برای همیشه
ببوسی ام!
ه__________________

Duke Ellington - “Auld Lang Syne” from The Reprise Studio Recordings (Amazon MP3)


______________

No comments: