Friday, April 1, 2011

Leila Kordbacheh

____________________


Lucio Fontana, Concetto spaziale
__________________

لیلا کرد بچه

پرنده


پرنده ای که نمی داند آزادی چیست
از بازماندن در قفسش سرما می خورد
و پرنده ای که بر برجی بلند می نشیند
هرچه روشن تر فکر می کند
تاریک تر آواز می خواند
وقتی می داند
تنها پنج حرف ساده است
که گاهی
فقط
گاهی
از دهان آسمان می پرد .ه


____________

No comments: