Friday, April 1, 2011

Mahtab Keransheh

___________________


Howard Edgerton, “Stonehenge at Night,” 1944
_________________

مهتاب کرانشه

باد آوردش
سُر خورد روی این حروف
شعر شد
زمان شکست
قطره شد
فرو چکید
آرام
و باز در خودش فرو رفت!
هدر تن ام همه ی رقاصه های سومری

با خطوط کج و کوله اشان
نفس می کشند.
چین و واچین
دور می زنند در خود / در روح زمینی ام

__________________________

2 comments:

ن.زندی said...

شعر دوم را بسیار دوست داشتم

مریم اسحاقی said...

در تنم همه رقاصه های سومری
با خطوط کج و کوله شان
نفس می کشند
...
چه تصویر زیبایی مهتاب عزیز