Friday, April 1, 2011

Hassan Safdari

__________________


SWAN - Photo by Edmondo Senatore
___________________________

حسن صفدری

منصور

من سور سوری
رگ خواب مرگ را می جستم
آشنایی با بی مکان های
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه معلوم را

منصور :
ه

شعرهایی که در حلقومت
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه رنج میبردند
را سراییدی ، شاعر سامورایی
اکنون مرغ شباهنگ کلمات تو را تکرار می کند
تا بداند رگ خواب مرگ تو
در کدام بامداد گم شد.ه
نوروز 89
اصفهان______________________

No comments: