Friday, April 1, 2011

Nazanin Nezam Shahidi

_________________

نازنین نظام شهیدی
_______________________

تنها باد


مردگان من
چون مردگان شمایانند
به نسیمی بیدار می شوند
به لبخندی می میرند
مردگان همیشگی اند
تنها باد
پروانگان را
به لرزه در می آورد
کشتگان من
چون کشتگان شمایانند
اما اگر گرفته ام
و این کسوف ابدی ست
شاید از ابر است
نه از مرگ
و بعد دوباره ٬ - شاید -
ه
خواهم تابید
نوری ناچیز که اجساد را نشان می دهد
و سپیده دمی
روشن شود
که درختانی را باز بتاباند
که هیچگاه
دیگر از آن ما نیست .ه

________________________

No comments: