Friday, April 1, 2011

Reza Maghsadi

______________________

Laurent Laveder “Moon Games,” 2010
____________________
رضا مقصدی
یاد عاشقان

امشب از زبانه های آتشم
امشب این دلِ تپنده ی به خون نشسته ام
یاِد عاشقانِ سالهای سر بلندِ دور را
نغمه ای، دوباره ساز کرد.
ه

با بلندِ آتشی که در دلم زبانه می کشد
در کشاکشم.
ه

امشب این دلِ مشوّشم
ره، به سوی آرزوی تازه باز کرد.
ه

خون ِ من اگر که ریخت
گر سرود ِ سینه ام دوباره رنگ ِ غم گرفت
شادی ِ زمانه از دلِ امیدوار ِ مرد مم اگر گریخت
باغ را به خنده ، مژده آورید
لاله های دشت را خبر کنید
آن بهار ِ بی قرار ِ برگ ُ بار ِ ما
می رسد زراه.
ه

با دلی ،پُر از ترانه های سبز ِ دوستی
با تنی ،شکفته از شکوفه های عشق
با طراوتی ،ز خنده ی بنفشه های صبحگاه.
ه

آه ... ای دل ِ غمین ! ببین!
ه
امشب از امیدهای تازه، سرخوشم
در سپیده های آسمانِ میهنم
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه بال می کشم.ه

ای شما بهار را در انتظار !
ه
این زمان ، شکفته ام چو باغ ِ پُرشکوفه ی بهار .ه


هایدلبرگ زمستان 66


_____

No comments: