Friday, July 1, 2011

Ensieh Akbari

________________


I Drown Alone (2010) by Mike Egan
____________
انسیه اکبری

6

خوابم‌ نمی‌برد...ه
من شبیه تمام زنانی هستم که رقصیدن‌ نمی‌دانند
و روی سطح لیز ملافه ابریشمی تخت جان می‌کنند
من بی‌شباهت به واقعی بودن تخیل آزادم
توی ذهن فرّار یک تازه بالغ قبل از اولین فرار
من رشته رشته خودم را می‌بافم
سه رشته، دو رشته
به فرق سر، جدا از سر
کنده از سر
بی‌سر...
ه
من رشته رشته خودم را می‌بافم
به انگشتانی که می‌تواند به تمام خط‌های جهان
بی‌خوابی را بنویسد، هجی کند
و همزمان به همه گنگ‌های جهان بیاموزد...
ه
شنیدن صداها، زمزمه کردن یک غزل برهنه از مردی که در حقیقت زن بود
دقیق شدن به ناله‌های یک جفت نر و ماده
حین مغازله
از بر کردن صدای یک لال وقتی تلاش می‌کند که بگوید:
ه
ه«وقت تمام است»ه
وعق زدن یک صوت ممتد و قوی
از مغز توی گوش
از گوش توی گلو
از گلو توی دهان
و مزه مزه کردن یک تشنج شور
و نشخوار همه ترانه‌ها... همه جیغ‌ها... همه نام‌ها
خوابم‌ نمی‌برد...ه

از کتاب : زوزه خوانی
_____

No comments: