Friday, July 1, 2011

K.SATCHIDANANDAN

______________


ک. ساتچی داناندان
_____________________
فارسی : ح. م. پوریا

کاکتوس

خارها زبان من اند.ه
من وجود خویش را
با لمسی خونین اعلام می کنم.
ه

این خار ها روزی گل بوده اند.
ه
من از عاشقان بی وفا بیزارم.ه
شاعران بیابان ها را رها کرده اند
که به بوستان ها باز گردند.
ه
اینجا تنها شترانند و بازرگانان
که گل های مرا تا غبار لگد کوب می کنند.
ه

یک خار برای هر قطره ی نایاب آب.
ه
من پروانه ها را وسوسه نمی کنم،ه
پرنده ای در ستایش من نمی خواند،ه
من به خشکسالی تن نمی دهم.ه


من زیبایی دیگری می سازم،
ه
در ورای مهتاب،ه
در این سوی رویا ها،ه
زبانی موازی
برنده و رخنه گر.ه

_________________

ک. ساتچی داناندان
ه(K. Satchidanandan)ه
متولد سال ۱۹۴۶ در یکی از ایالات جنوبی هند است. زبان اصلی شعر او زبان محلی مالایالام است که با زبان تامیل قرابت دارد.جموعه های شعر او به زبان اصلی و بسیاری از زبان های دیگر دنیا به انتشار رسیده اند. ترجمه ی انگلیسی تعداد زیادی از اشعار او توسط خود او انجام گرفته است.ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

__________

No comments: