Friday, July 1, 2011

Sheida Mohammadi

_____________________


Wing Of Emerald-patched Cattleheart Butterfly_
_________________

شیدا محمدی
هوای باران و فرشته

سنگ‌های دوست و دلم تنگتان خیلی
ه - دلم تنگتان خیلی
به نستعلیق های خیس
به اسم‌های براق
به عشق
ه ه که این روزها تنها اینجا می‌بارد.ه

چه گورستان دنجی
ه ه و با بوی این درخت به موسیقی شما گوش می دهم
سلام ای ستاره‌های طرار
سلام ای مرد های سینه چاک و سبز

گل‌های مروارید
ه ه باز دور هم نشسته‌اند و از نیلوفرهای کبود برکه حرف می زنند
از نام جدید کوچه‌ها
که یکی یکی تبدیل می‌شوند به اشاره های جدید.
ه

دستم در دست پسرم می‌توانست باشد
ه ه ه هوایم پروانه و آفتاب
دستم در دست تو می‌توانست باشد
ه ه ه هوایم باران و فرشته

ما داشتیم با لک لک ها و سینه سرخ ها می رفتیم
ما داشتیم با بلوط های قدیمی از بهشت حرف می‌زدیم
از تن و موهای دخترکی شبیه همین کاجِ اینجا.
ه

آن روز آن روز آن روز که تخت و رخت شما از راه رسیده بود
کوچه‌ای آمد و دیدم سرم گیج می رود
دیدم ماشین‌های سیاه از کتاب و ساعت و شهر
ه ه ه شما را برداشته اند و می برند

من در کوچه ای گم شدم
با دست های قفل و آدم های نیمه تمام
بی شما و ابدی .ه13 June 2010, Maryland
بازنویسی 6 June 2011, Monterey


________________

No comments: