Saturday, October 1, 2011

Ali Reza Zarrin

____________________


Don’t Panic - Poster gallery- Shock by Dan Hillier
__________
علیرضا زرّین
شعر پیدا شده در یک روزنامه:ه
فرمانده می فرماید


قانون به پلیس اجازه می دهد
برای جمع آوری ماهواره
ورود به منازل هم داشته باشد

ورود به مشاعات
به پشت‌بام‌ها
توام با اخلاق صورت می گیرد

برخورد با رمال ها و فالگیرها
به صورت جدی در دستور کار
پلیس آگاهی و امنیتی قرار دارد

افراد فالگیر و پیشگو
هیچ گونه دانستۀ علمی در چنته ندارند
و اقدام به فریب دادن افراد عادی و حتی صلاحیت دار می کنند

سرریز داشته باشیم،
با بدپوششی برخورد می کنیم
گشت های پلیس آماده باش هستند

و با مقوله بد پوششی و بد حجابی
برخورد خواهند کرد
طرح زمانی تشدید می‌شود

که سرریز‌هایی را
در بعضی از نقاط کشور
شاهد باشیم
_____________________

No comments: