Saturday, October 1, 2011

Frida Kahlo

________________

فریدا کالو ________________________
فارسی : آزیتا قهرمان

شعری به دیگو
در آب دهن
در کاغذ
در ابهام تیرگی
در تمامی خطوط
در همه ی قوری ها
در پستان من
دربیرون درون
در جوهرقلم عضلا ت خسته از نوشتن
در چشم هایم حیرت زده - در آخرین خطوط خورشید
خورشید که خط ندارد!)ه
در تمامی چیز ها . گفتن اینکه همه چیز احمقانه و شجاعانه است
دیگو در شاش من - دیگو در دهانم - درقلبم . دیوانگی هایم - خوابم
دیگو در بطری نوشابه - در نوک قلم مو- در مداد - در قلم - در مناظر -ه
در خوراکی ها
در فلزات - در خیالات
در مریضی - در ویترین مغازه ها
در پالتویش - در چشمهایش - دهانش
در دروغ هایش
___________

No comments: