Saturday, October 1, 2011

Majid Naficy

_______________

Chang Si (active between 1156 and 1161), roll painting. Beijing Palace Museum
___________

مجید نفیسی

دیدار از دیوار


از دیوار بزرگ چین بالا رفتیم
و خود را به دومین دژ دیده بانی رساندیم
جایی که مناره ای تنگ و تاریک
با گلدسته ای به آسمان آبی می پیوست.ه
در آنجا سه شاعر دوره ی تانگ:ه
وانگ ویِ راهب، لی بوی عارف
و دوفوی حکیم را دیدم
که از فراز گلدسته
به ژرفای دره می نگریستند.ه
به آنها گفتم که سوترا را خوانده ام
و از لائوتسه و کنفسیوس هم
روایاتی پراکنده شنیده ام،ه
با این همه از نوجوانی
تنها به شعر آنها دلبسته ام
که چون سرو معبد چوـ کو لیانگ
ریشه هایی بس کهن دارد.ه
آنها هر سه خاموش ماندند
و تنها دوفو لبخندی زد.ه


آنگاه از کوه پایین آمدیم
و در میخانه ای بر سکویی سنگی نشستیم
سبویی از شراب برنج
و سبدی از لیچی خوشبو سفارش دادیم
و هنگامی که جیرجیرکِ دست آموز
در قفس کدویی اش خاموش بود
من شعر "دیوار بزرگِ"دوفو را
برای همسفرم از بر خواندم:ه
ه"سوار بر اسب، پیش رونده در کولاک برف
خط کمرنگ نفرات از کوه بالا می رود.ه
به هنگام کار، به صخره های خطرناک چنگ می زنند
و لایه های یخ را زیر انگشت هایشان حس می کنند.ه
از سرزمین خود مدتهاست که دور افتاده اند
و نمی دانند که بیگاری شان کی تمام می شود.ه
غروبگاهان به ابرهای شناور به سوی جنوب رشک می برند:ه
آیا ابرها می توانند از ما پیامی به خانه ببرند؟"ه


دست آخر، از دختر دوره گردی اویغور
که چون آفاق، دلدار نظامی
چشمانی بادامی داشت
تی شرتِ "دیوار بزرگ" را خریدیم.ه
افسوس! با اولین شوی
دیوار، سراسر پاک شد
و اکنون همه ی زیرپوش های ما
از خاطره ای سرخ آکنده است.ه

سی ام ژوئیه 2011

_____

No comments: