Saturday, October 1, 2011

Pirayeh Yaghmaii

__________________

Female figure seated on leopard throne; Anatolia, c. 6000 B.C.E
___________

پيرايه يغمايی
زن ...ه
در تابوت روشن آيينه می نشيند
تصوير زن.
ه
رد پای چابک سواری،ه
که با شتاب رانده است،
ه
ديری است
بر شيار مورب گونه هايش پيداست.
ه


آب با صدای يکنواخت
قليا و کف را می شويد.
ه
جوراب تا شده ی مردانه
در ميان رخت های تور
زنانگی ساکن را
به غارت می برد.
ه


در تابوت روشن آيينه

تصوير او،
ه
با غربت چشم من
ديداری دوباره دارد.
ه

*
زن سرشار از ويرانی است ....ه


_______________

2 comments:

Zohreh Khaleghi said...

شعرپیرایه شعرشعوراست که شعورشعررامی سازد حتاوقتی ازویرانی می گوید

Zohreh Khaleghi said...

شعرپیرایه شعرشعوراست که شعورشعررامی سازد حتاوقتی ازویرانی می گوید