Saturday, October 1, 2011

Pirayeh Yaghmaii

__________________

Female figure seated on leopard throne; Anatolia, c. 6000 B.C.E
___________

پيرايه يغمايی
زن ...ه
در تابوت روشن آيينه می نشيند
تصوير زن.
ه
رد پای چابک سواری،ه
که با شتاب رانده است،
ه
ديری است
بر شيار مورب گونه هايش پيداست.
ه


آب با صدای يکنواخت
قليا و کف را می شويد.
ه
جوراب تا شده ی مردانه
در ميان رخت های تور
زنانگی ساکن را
به غارت می برد.
ه


در تابوت روشن آيينه

تصوير او،
ه
با غربت چشم من
ديداری دوباره دارد.
ه

*
زن سرشار از ويرانی است ....ه


_______________

2 comments:

Dr.Faramarz Soleimani said...

شعرپیرایه شعرشعوراست که شعورشعررامی سازد حتاوقتی ازویرانی می گوید

Dr.Faramarz Soleimani said...

شعرپیرایه شعرشعوراست که شعورشعررامی سازد حتاوقتی ازویرانی می گوید

There was an error in this gadget