Saturday, October 1, 2011

Reza Borousan

_________________


Paul Caponigro -Two Pears, Cushing, Maine, 1999
__________

رضا بروسان


با من حرف بزن
مثل یک پیراهن نارنجی
مثل وقتی ابر
صرف شستن یک سنگ میکند


با من حرف بزن
مثل یک بازی وسط تایستان
وبه جیزی فکر نکن
وبه چیزی فکر نکن
میدانم
زمین گرد است
و جاذبه
در پای درختان سیب بیشتر است


________________

No comments: