Sunday, January 1, 2012

Ali Reza Zarrin

_______________

Shozo Michikawa
_____________________
علیرضا زرین

شباهت های گمشده

او که شبیه گوشه ای از زمین بود
و به تکه ای از آسمان شباهت داشت
خود را با خرگوش و گوزن و مار مقایسه می کرد

دیگر حتی شبیه خودش نیست
خودش نیست
زیر پایش خالی شده است

گاهی
آسمان بر سرش می افتد
درختان از موهای تنک اش
آویزانند
رودخانه
در او جاری اش را
می خروشد
تگرگ می بارد از چشمانش
ه--که روزگاری آتشین بود--ه

و شعله های لبخند چهره گان زیبا را
در خود یدک
می کشید


__________

No comments: