Sunday, January 1, 2012

Hassan Alizadeh

_________________

Nicholas Roerich, language of bird (1920)
_____________
حسن عالیزاده

بانو با سگ ملوس


با چشم های زرد
آن دخترک حواس مرا پاک پرت کرد
او را ندیدید
با آن سگ سیاه ملوسش ؟
ه
پیراهنش بنفش بود
چترش بنفش
گل های نرگس را
من از حواسپرتی
جای گل زنبق..
ه
نه!
منظور تعویض گل ها نیست
او را ندیدید
حیف
میخواستم بپرسم
از او ؛ سگش فروشی ست.ه___________

No comments: