Sunday, January 1, 2012

Mahnaz Talebitari

____________________


national geographic october 1963
___________________
مه‌ناز طالبی طاری

رَگَم گُرمی‌گیرد
گرگ می‌شوم
رَگِ گرگ با من
در مرگ هم می‌زند
و بی‌من گورش می‌کند
وگر نه ورگ
می‌ماند آن گرگ
که هفت‌بار به شکارم
نفی‌می‌کُنَدَم نم‌نم
تا دود شوم
از هر دو سو
28 اکتبر 2011

_________________________

1 comment:

Unknown said...

بسیـــــــار عمیق و زیبا ........درود بر مه‌ناز عزیزم