Sunday, January 1, 2012

Bejan Baran

___________________

Maria Grazia Title-Tulipani danzanti
_____________
بیژن باران
ستاره
آه، نازنین
حال زادروز توست.
ه
محفل عاشقان
بیاد بردن توست.
ه

ستاره گان در بالا-
ه
فروزان و درخشان.ه
دیریست مرده اند-ه
برخی در دور زمان.ه

ولی هنوز نورشان
بجاست در غروب آسمان.
ه
زیرا، ببین! چون عشق-
هرگز نمیرد فروغ ستارگان.ه011811____________

No comments: