Sunday, January 1, 2012

Mohammad Bagher Kolahi Ahari

__________________

Carlos Schwabe- Le Faun (1923)
______________
محمد باقر کلاهی اهری
خودم


خودم بودم پروانه ای که داشتم می آمدم
و کوچه ای گود بود که مثل صدف در خانه پریزاد بود!
ه
پریزادی که اسم پروانه ها را بداند
به جای گل ها می نشیند و پروانه ها را صید می کند
و بال هایشان رابا سنجاق می چسباند روی طلق سبز
می ذاردشان پشت صفحه طلق
و صفحه بعدی را ورق می زند!
ه

من حالا در بهشت پروانه ها
به سکوت و جاودانی رسیدهام
و در قطار پروانه ها
پادشاهی هستم
در یک سلسله دور و دراز !ه


_______________

No comments: