Wednesday, February 1, 2012

Niels Hav

_____________


نیلس هاو-شاعر دانمارکی - فارسی : آزیتا قهرمان
____________________
خودکار خارق العاده ی من
........
ترجیح می دهم ؛ بنویسم
با خودکارکهنه ای که از توی خیابان پیدا کردم
یا با یکی از این خودکار های تبلیغاتی ؛ که از یک برقکار گرفتم
از یک پمپ بنزین یا بانک
نه فقط برای اینکه ارزان ست و مجانی
چون خیال می کنم فقط یک وسیله اینجوری
فیوز نوشتن من است با ابتکار و
به زحمت ؛ ماهرانه عرق ریختن ؛ روی دفتر های اجرایی ادارات
و رازهای کل ِ حیات

یک بار شعر هایی نوشتم با وسواس ؛ با یک خودکار فشفشه ای

- شعرخالص درباره ی پوچی خالص
اما حالا دوست دارم کاغذ هارا به گه بکشم
اشک ها و آب دماغ

شعربرای لوس بازی که نیست
یک شعر باید همانقدر درستکار باشد که پانویس های داوی جونز
ترکیبی از واقعیت و چاخان محض
آدم یعنی اینهمه حساس بزرگ شده ؟ه
نه چندان زیاد

برای همین چشمم به فروشگاه های زنجیره ای ست
وکاغذ های جدا پاره پوره .
ه یک حساب ِموجودی تبدیل شده
متعلق به واقعیت - درست عین خود شعر
و برای همین خیلی خوشحالم از این خودکار بانک؛ که توی تاریکی شب
درست جلوی در بسته یک توالت عمومی پیدا کردم ؛ یک بوی خفیف هم می دهد ؛ شاش سگ و چه چیز های محشری هم می نویسد
____________

No comments: