Sunday, April 1, 2012

Mahnaz Badihian

_______________ 

مهناز بدیهیان
____________

 
مرگ

مرگ است، مرگ
که همیشه پنهان است
و بی اجازه ی قبلی سر می زند
به خانه ی ما

مرگ است
که آماده
 سر چهارراه ایستاده
یا پشت درب خانه ها
و گاه زیر ملافه های رنگارنگ

مرگ ایستاده
با کت و شلواری ساده
با دکمه های آهنین
و گاه با عصای طلایی
و با چشمانی که خیره می نگرد
به تک ، تک ما

مرگ راه می رود
آغشته در عطری
که مشام ساکنان این جهان را می آشوبد
 همه جا

مرگ است
 که همیشه حاضر است
با ساک کوچکی
که شبیه ساک دستی
دکتر "که وورکیان" حرف می زند
و گاه شبیه ساک خرید وسایل عید
و گاه پر از چک و سفته های پنهانی

مرگ همیشه ساکت است
جز آن لحظه که از چراغ قرمز
 ناگهان عبور می کند
ساکت و پر غرور

چه کس مرگ را دیده است
مرگی که در میان ما
با لباسهای فاخر
با صدها تسمه و طناب
آویخته از سرو کولش
مدام از مردم جهان
سان می بیند
________________

Image above:  Tanagers and Honeycreepers, 2008 and Eurasian Nutcracker, European Starling, from the series Amaranthine by Mark Laita. The series is described as “a study of the rare concurrence of beauty and death found in ornithological specimens.

 __________

No comments: