Sunday, April 1, 2012

Sharareh Kamrani

____________________


شراره کامرانی
_____________ 
حق

به من حق بده
به خاطر این شعرهای صريح
به خاطر درخواست هایی
که بر قانون کار منطبق نمی شوند.

تصمیم مقتضی با خودت
خاتمه
یا تمدید قرارداد؟

فقط بگویم آقای رئیس
با این حقوق ناچیز
معلقم .
نه بین آسمان و زمین !
نه در چاهی در جهنم !! 

در این لباس ها
در خودم حلق آویزم.

و امضای تو آن قدر نافذ است
که در هر صورت
گره دور گردنم
سفت تر خواهد شد . 

 
Image above:
KRISTOFFER ALBRECHT
SMALL APPLES, 1984
Technique:
polymer photogravure (ed. 50)
__________________________

No comments: