Sunday, July 1, 2012

Esmaiel Yourdshahian

_______________ 

The building in Harar where Arthur Rimbaud once lived
______________
اسماعیل یوردشاهیان
به حامد رحمتی شاعر
از خیانتی که شده بود
غروب بود که آمدم
با تنی خسته ،  لبی پرسان
گذر زمان همه مرا بود
تو ایستاده کنار در
همه  عمر جهان را می نمودی
نگاهت اما غمگین
ابرهای عالم را در خود داشتند .
روبرویت ایستادم
با لبی همه حرف
گفتم همه چیز را از تو  بپرسم
آن  شایعه  وراز نگفته را
واتفاقی که از میان  ماه ها سکوت می گذشت
نگاهت اما مرا  هم چنان سکوت می  داد .
من از گذشته تو آمده بودم
من همه تو بودم
گردش  روزها
طغیان یادها  وحرفها
کلمات ناگشوده
با پرسشهای مدام
از خیانتی که شده بود
ویا می شد
وچراها وچراها
و  نا گفته ای که از ذهنت می گذشت
دلت را می فشرد
....
نگاه کردی وگفتی:
                                       حقیقت دارد
و من در خود محو شدم

_____

No comments: