Sunday, July 1, 2012

Maryam Es-haghi

___________________ 


مریم اسحاقی
_______________


حالم را بپرس!
با تو سپید می شوم
و سراسر روز را  
آفتاب پس می دهم.

کلاغ ها خبر ندارند
شب را قال گذاشتم
و چه قدر خوشبختی از گل های بالشت چیدم

حالا تا خدا خواب است
 در خواب هایت غلتی بزنم
و موهایت را بنویسم

زندگی در می زند
بیدار شو!
کمی جوشانده از آسمان برایت دم کرده ام
رنگین کمانی در بشقاب
صدایت را در استکان بریز!
صبحانه حاضر است.
Img above:Василий Верещагин / Vasily Vereshagin
Мавзолей Тадж Махал близ Агры, 1874
Vasily Vereshchagin / Vasily Vereshagin
Taj Mahal, Agra, near 1874
_________________________

No comments: