Sunday, July 1, 2012

Nima Yushij

__________________ 

خانه ی نیما - حسین فلاح
ـــــــــــــــــــــــ
اجاق سرد - نیما یوشیج - آبان 1327

مانده از شب‌های دورادور
بر مسیر خامش جنگل
سنگچینی از اجاقی خرد، ه
اندرو خاکستر سردی. ه
همچنان کاندر غبار اندوده‌ی اندیشه های من ملال‌انگیز
طرح تصویری در آن هر چیز
داستانی حاصلش دردی. ه
روز شیرینم که با من آتشی داشت؛
نقش ناهمرنگ گردیده
سرد گشته، سنگ گردیده؛
با دم پاییز عمر من کنا یت از بهار روی زردی ه.
همچنان که مانده از شب‌های دورادور
بر مسیر خامش جنگل
سنگچینی از اجاقی خرد
اندرو خاکستر سردی. ه

ـــــــــــــــــــــــ


__________________

No comments: