Monday, October 1, 2012

Parvaneh Sattari

___________________ 

The Host, 2010-Ben Cauchi
Wet-collodion on acrylic, 430 x 360 mm
__________________
پروانه ستاری
هويت

رويه ام همين است
گرد خويش می گردم
سال بعدِ سال
و هنوز نمی دانم
آهوام، باد ام،ه
اندوهی بزرگ ام يا اتفاقی کوچک.ه
_______
مرز
فاصله ی دو پرچم
آن هنگام که
به زبان ديگری بال می زنی
تا در کمپ پناه جويان
دانه بيابی
______

نيمی از من را
باد برد
نيم ديگر را
تو
در چمدانی که
در ايستگاه
جا ماند


_____________

No comments: