Monday, October 1, 2012

Shabnam Azar

__________________ 

17th Century Mughal Jade Drinking Cup
______________


شبنم آذر

 
فتح بزرگ

با دهانی از زخم
از دهان تو می گذرم
با گلویی از تاول
عبور از دو دریا وُ دو نمکزار
راهی که پایان خویش را نمی جوید


نام تو زندانی نام من است
زندانی گلویی که تو را پژواک می کند
زنجیری سرنوشت حنجره ای از تاول
تاوان خشمی خفته از هزار دهانِ بی نام


با شانه ای به زخم نشسته
از کتف های سنگی تو
 می گذرم


کوه    ازدهان شانه های تو می خواند
درخت         از دهان چلچله
تصنیفی از ییلاقِ ایل وُ عشایر
سبزبالا می رود از تو
سفر از من


از نام تو حنجره ای می سازم
قلعه ای،زیارتگاهی
لباسی،آذوقه ای

سایه ای،آفتابی،بارشی
وچهار چوبی که از آن به جهان بنگرم

نه!
از نام تو جهانی می سازم


فتحی بزرگ
که قله ها خواب پرچمش را می بینند


__________

1 comment:

زانیار خدا said...

خیلی خوب
راضی ام