Monday, October 1, 2012

Faramarz Soleimani

_________________ 

Small Apples. Photo-Kristoffer Albrecht
___________
فرامرزسلیمانی

عشق در سال توفانی

ولیمه برای وردی خفیه در غبارباران
این که دری می گشاید
می کوشد که بگشاید
و جیغ مدام پاشنه ی چوبین
در شکستن
و شدن
تمام قصه
تمام
قصه است
عشق که
به کوشش گشودن
می گشاید
وقتی که خیمه و خرگاه آخر
در غبار باران
خفیه می خواند


_________

No comments: