Tuesday, January 1, 2013

Maryam Es-haghi

_________________


Eugene Smith
_____________
 
مریم اسحاقی
 
در خیابان ها قدم می زنیم
دستم را می گیری
و دست های من امشب به دنیا می آیند
دنیا به دست من امشب می آید
در خیابان
در باران
من به تو
تو به من
ما به دنیا
ما به خودمان می آییم
و زندگی است که به ما می آید. ه ____

No comments: