Monday, April 1, 2013

Effat Kimiaie

____________________ 


Unknown Persian artist, Four interlaced horses (17th century)
_____________________
  عفت کیمیاییشعر 1

کمی گیج کننده است

راهی

که صرف ِ آمد و رفت می شود

بیشتر به یک شوخی دوستانه شبیه است

تا ، اندکی سرگرم شوی .

کمی فکر ، بین ِ ماندن و رفتن

با این حال

پرا کندگی را ترجیح می دهی .ه


شعر 2

حالا باید درو کنم

کشت زار ها

هوای واژه در سر دارند

بی گمان

سازی در باد نواخته می شود

و

دستی ، گیسویم را ...هشعر 3

بخار می شوی

به وقت ِ کافور

آینه

رصد می کند

جان ِ دوباره را .ه
شعر 4


همین
میز و صندلی
مثل ِ گنجشک
خواهند خواند.
راز ِ ما را
درختان می دانند .ه


___

No comments: