Monday, April 1, 2013

Razie Khosravi

_________________

Persecution and Prayer - Mona Shomali
___________راضیه خسروی
سوگواری بی اندازه ناخوانده است!

مضحک است اما باور کن راستش را میگویم.
هر لحظه را که به یاد میآورم
یک سایه لطیف و خوشایند از سوگ بر خود دارد
یک طیف ناگزیر خاکستری
از ابتدایی ترین تصاویر ذهنم تا همین ساعت
حتی بر مسیر موحش معاشقه
و نفرت که صد البته!!
سوگواری حتی در قاه قاه من همیشه خندیده است
با اشتیاق مخصوص به خودم  پیرهنهای نپوشیده ام را پوشیده
در میهمانی به جای من عکس میگیرد
و دربستر مخشوشم میخوابد.
تا آنکه صبح به جای آفتاب
روی پوست بی گناهم نشسته باشد.
لبخند سوگوار من را ببخش!
که هیچ فلسفه ای پشتش نیست
 تنها یک نقص وراثتی  
تنها یک بیچاره گی انسانی دیگر است.


__________

No comments: