Monday, April 1, 2013

Mahtab Keransheh

_______________


مهتاب کرانشه
____________________
مولای مولانا

من و مجموعه ی بی جای این دنیا
من و جمعی با تار زلفان
من و دست ها / دست ها... دست های تو که می آیند
ساعت ، یک و بیست دقیقه از هر روز
ساعت ،کمی  تب دار تر
ساعت ،از شرِ هر چه پر شتاب تر
 و من به نادمان این خیابان خندیدم
به روحی که در فغانش هوای دار
 در سراشیب این  کهنه کاسبان شعر و آواز
با شره های شفق / بی یال و کوپال
من واین چشم های بیا بیا
 مولای مولانا
در بزم خودش
 زنی برای خواندن سیاوشان
 با چهره های بودِ استخوانی در شام غریبان حس و حساسیت
     شوری که بر روی شاهرخ اش بود
سای ساحران
 با
 من وچشم هاش /چشم هاش...چشم های تو که می آیند
_____

No comments: