Monday, April 1, 2013

Shahin Mansouri

_______________


TYPE+ME: Pouneh Mirlou (Tehran)
__________
 شهین منصوری  
قهرمان دائم
1
 من سوار هیج قطاری نشدم
نایستادم
روی هیچ سکویی

منتظر نبودم
در هیچ ایستگاهی
حتا هیچ وقت
چمدان سفری نداشتم
و این عجیب است
که همیشه پیاده می شوم
از قطارها
پایین می آیم از سکوها
وعجیب تر
که همیشه
قیافه ام
شبیه مسافرا ن منتظر است


2

مرا بهانه کن
خاطره  ای
اندوهی
جمله ای
که زیر آن خط کشیده ای
جا گذاشته ای لای کتاب
هر شب وقت خواب
به اشتباه
دوباره اشتباه کن
خطی تازه
خط هایی تازه


///////////////////////


 ___________

No comments: