Monday, April 1, 2013

Monireh Parvaresh

________________ 


by Hassan Meer
___
 منیره پرورش

نظرم را صرف کرده اند
وطنم
در هیچ چمدانی جا نمی شود.

...
صدای برف  
شاخه
باد
گفته بودی
تنهات نمی گذارم.
.....
هرگز
 به دنیا نمی آیم
سکوتم را با سه تار پر نمی کنم
انگیزه ها
تلخی ها
رنگ ها را نمی نویسم
کفش هایم را می پوشم
و به جای آمدن
می روم

چراغ ها را خاموش کرده ام
مثل لبخندم
رفته ام
روی سنگ
شعری بشوم
برای خواندنت
______________

No comments: