Tuesday, October 1, 2013

Masoud Sepand

______________

Robert Santo: Arco (21st century)
______________
مسعود سپند
کنار حوصله ی شب

کنار حوصله ی شب نشسته ام تنها
و در حوالی ی فرياد خسته ام تنها

در آسمان خیالات میکنم پرواز
مثال مرغک از دام جسته ام تنها

نگاه می کنم از پشت شيشه های شيار
خراب و خامش و در هم شکسته ام تنها

چه ها که دیده ام از دیده های بی آزرم
به خشم خاطره ها چشم بسته ام تنها

بریده ام ز خود و دیگران دیگر روی
از این زمانه دل وجان گسسته ام تنها

گذشته است زمستان پر بلا و هنوز
در انتظار بهاری خجسته ام تنها

به هیچ نشتر سر وا نمیکنداین زخم
امید سوخته بر باد بسته ام تنهاه 20 دسامبر 2013 سن هوزه کالیفرنیا


__________________

No comments: