Wednesday, January 1, 2014

Kheirollah Farrokhi

_______________ 

Avital Sheffer - ancient texts on contemporary forms
______________


خیرالله فرخی


برای دوست شاعرم: مصطفی فخرایی

داریم جمله در حال بردن ایم
تو در ضمیر من تمام شدن می شود
من بیرون از زبان ام می شود
با ذهن های سایه منظر
در نابرابر چشم
یکی کلمه کلمه از خود می پرد
یکی برابر با جمله می نشین اد
و من پرسان از تو می مان اد
و تو از من در ضمیری که خالی
با حال ات رفته است
یکی در رس ایدن به سمتی که بود
تو را در من تمام من می شود..

داریم جمله از حال می بریم
تو راه می شود در حواس من
من راهی از درون ام می شود
در شکلی که می بین ام
در زبانی که می روی..

داریم سطرها به حالی با حال می شویم
یک سطر با حال من
از من می رود
یک سطر به حالی از تو
این همه..
جای تو
خیلی در جمله است!

 _

No comments: