Wednesday, April 1, 2015

Pirayeh Yaghmaii

__________________


Untitled - Moroccan Artist Larbi Cherkaoui
_________
پيرايه يغمايی

برزخ
و حسنک قريب هفت سال بر دار بماند چنانکه ....
ه
تاريخ بيهقی / بخش حسنک وزير
.

حسنک وزير نيستم؛
ه
 امّا سال هاست
 که بر دارم آويخته اند.
در برزخی،
ه
 ميان آغاز و انجام
.
درياچه ای بودم ،
ه
  که تیغ آفتاب
 آبی مرا به ملال مرداب، بَدل کرد .
ه
 
 .
اينک آويخته بر تشويشم
 و امنيت من ؛
ه
  دستخوش توفانی است
 که يادهای نح نمای مرا
 به بازی می گيرد .
ه

.
و اشک هايی که؛
 اندوهم را تقطیع می کنند؛
ه
 در فاصله ی دو زمان
 در حاشيه ی دو خاک ...
ه
____

1 comment:

اصغر عسگری said...

بعضی شعرها آنچنان زلالند که گویی خود را در آیینه میبینی ، آیینه ای که خود زلازل روح شاعر است
شعر های پیرایه از زلال ترین هاست