Friday, January 1, 2016

Firouzeh Mizani

________________
فیروزه میزانی
____________
نگاه! ه    
   به   دوستم فرامرز سلیمانی

به سرد و گرم
روشن و تار می شود
غیاب گواهان که رفته اند


پس دیگر
از همه نزدیکتر  همین  من ! ه

حالا
تنهایی باهم حروف
با ترکیب کودکانه جادوشان
از شکل های بی سامان
                         ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ضیافتی
                               ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه دوباره بسازد

ما  اما
دیگر دیگر دیگر
میان سرود ها
آشکارا
      ه ه ه غایبیم! ه

                         ___

No comments: