Friday, January 1, 2016

Iraj Ziaee

_________________ 


_________این پرنده از دوران سلجوقیان آمده است . (ایرج ضیایی) عکس از خوخانف
ایرج ضیائی
نامه های تبریز 2
از کتاب :این پرنده از دوران سلجوقیان آمده است

 
در نهضت تنباکو نبودم
اهل تنباکو هم نیستم
این ها را گفتم تا هر وقت سوار قطار شدی
پشت تپه های تبریز پیاده شوی
بگذاری قطار همین طور برود
دور شهر بگردد
نامه های تبریز را به جای زغال
در آتشدان عمارت شهرداری بریزد
دست های آقای شهردار گرم بشود
قطار دارد برمی گردد
گل های چیده را دسته کن
تو یک شهروند هستی
شاید همسایه ی مصدق هم بوده ای
نهضت ملی شدن نفت چه ربطی به تو دارد
دسته گل را به آقای شهردار تقدیم کن
سوار قطار شو
در جاده ی ابریشم منتظر باش
حاج مهدی کوزه کنانی را هم خبر کرده ام


1380/4/26*
*تبریز، هتل ارگ، اتاق
_______________

No comments: