Saturday, October 1, 2016

Kheirollah Farrokhi

______________
Image:  Kaji Aso
_____________
خیرالله فرخی

صداها.. رنگ ها.. شماره ها

رنگ ها با چند اسم رنگ می شوند
هر رنگ صدایی ب نام خودش.. فریاد می شوم
شماره می شوم برای صداها.. رنگ ها
و از خودم بریده.. بریده.. می ریزم
سرخ با صدای خودش.. نقش می زن ام
سبز با رنگ خودش.. حال می برم
سفید نام تو است بر تن من!
ب هر رنگ صدایی زنگ زده ام
الف را ب یای هر صدایی که می کشی
بی صدا ریخته ام...
چه حرف ها نگفته در من داری
چه صداها
چه رنگ ها
چه شماره ها!
صداها ضمیر من هست اند
شماره ی احساس ات را برای من بنویس
رنگی برای اش انتخاب کن
صدای اش را خودم در می آورم...
هر رنگ من گرفته حال تو را در خودش
هر صدا دهان تو را بوی ایده است.
شماره ها تابع حرکت اند
تو که بی آیی
قلب ب قلب می شوم
و می گذرم از دیوار هر عددی
رنگ ب رنگ ریختن ام را
در سیاه چاله ای دفن کن
صدای ات را از ستاره ای دور
بیرون می کش ام
فقط شماره ات را
در ضمیر من بنویس!


___

No comments: