Saturday, October 1, 2016

Maryam Es-haghi

________________
Kazakhstan by Mila Teshaieva
____________
مریم اسحاقی
خروسخوان چندم بود
در کدام شعر نشسته بودیم
که شغال زوزه کشید
و با زخم های شعله ور گریختیم

حوای دوم
قصه گفته نگفته
حوای پنجم در انتظار آدم هفتم
آدم هفتم در رویای حوای سوم
و هر بوسه آدم را به مرگ نزدیک تر می کرد
مهر باطل شد در بوسه های دورانی
و عشق، هذلولی ترین شکل برخورد
بی قاعده
و باد که فرمان سرپیچی می داد.

فراموشی
فرزند فربه حوا
و آدم زیر سایه ی فراموشی می خندید
در کلمه های آرکاییک به عشق فکر می کرد
خروسخوان چندم بود
به شعر گریختیم
و زیر پوست خود گریستیم


__________

No comments: