Sunday, January 1, 2017

Kheirollah Farrokhi

________________

 Who is my generation? - Houra Yaghoubi
_____________________
خیرالله فرخی
کلمه های معلول

چنان را جدا کردم از هم
چون آن
ترکیب اش از ریخت افتاده است
اما
صدای هر حرف اش
چون فاصله ی دو دندان از هم
رگ های زبان اش کش ایده ام حرف ب حرف
کلمه ای
از مادر ناخوانده اش بزن اد بیرون!
با من بی آ
آی انده گان من هر روز با آ می روند
دنبال حرفی ساکن
شاید در متن سپیده دمی
قرار گیرند.
حرف ها چون کودکانی معلول در من لب خند می زن اند
کودکانی گم شده درون حرف های شان
اتاق هایی پر از پلک و چشم
برای عشق بازی حرف ها، کلمه پرانی ها داشته اند
و کودکانی هم چون آن معلول
هر روز
چنان
از این اتاق ها می زن اند بیرون
پای چون را
جای آن چشم نشانی!

95/آذر

 


___

No comments: