Wednesday, January 1, 2003

Azita Ghahreman

_____________Women Fresco Knossos, Crete, Greece
______________________

آزیتا قهرمان


یونان

اینجا منتظر کسی ایستاده ام ، که بیاید
تا با هم به یونان برویم
به تماشای مجسمه های مرمرین

زیباترین پیراهنم را برداشته ام
چند شمع سپید و دفترچه ی خاطرات

ایستاده ام و او پیدایش نیست
خیلی گذشته است
نام کوچه ها چندبار عوض شده
مد لباس ها
شکل ماشین ها
شنیده ام در این فاصله
چند جنگ اتفاق افتاده
چند زلزله و توفان
و خیابان های جدیدی کشیده اند
پر از پیچ و خم

منتظر ایستاده ام
و چقدرعلف ها مهربانند
پرندگان با فضله هاشان
سیرسیرک ها با آوازشان

یک نفر برایم سایبانی آورده است
دیگری تکیه گاهی سنگی
و پیراهنی از فلز که هرگز زنگ نمی زند
دور و برم گل های زیبایی کاشته اند
و فواره ها را گشوده اند
در میدان یونان.ه۱۳۷۹


__________

No comments: