Friday, December 1, 2006

Sheida Mohammadi

__________


still from sayat nova (the color of pomegranates) by sergei parajanov
_____________

شیدا محمدی


وعده ی سر خرمنسرما
از
پاهایم
می
آمد
و بهار
از در پشتی
ه ه ه ه ه ه با هزار وعده ی سر خرمن
و من
ه ه ه چنار را می کشیدم
ه ه ه سیگار را می کشیدم
ه ه ه انتظار را می کشیدم

و

باز
سرما
از سینه ام می آمد و بهار از درِ پشتی
و هر بار که ملافه ی وحشی ام را حامله
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه
ه ه ه ه ه ه ه ه ه می کرد
می رفت با شکمِ باد کرده
بچه های مرا می داد به باد
گیج می رفت

و باد

ادای
او
را
تلو تلو ...
ه ه ه

و من کنار اینهمه یا..
ه ه ه
چنار را می کشیدم سیگار را می کشیدم انتظار را می کشیدم
و باز سرما از گونه ام می امد و دهانم را پُر می کرد از ...
ه
و باز بهار
پاورچین پاورچین می رفت باز از درِ پشتی
و من روی همه ی چنارها دراز می کشیدم
رویِ الوارهای مهربان
و می کَندم
ه ه ه می کندم
دلم را
ه ه ه ناخنم را ه ه ه موهایم را
می نوشتم خطی از سر دلتنگی
باز
ه ه ه باز ه ه ه بازه 30 نوامبر 2006
_________

No comments: