Friday, February 1, 2008

Leila Farjami

___________

لیلا فرجامی

_________

تنهاییِ میان حروفمن میان دو حرف ایستاده‌ام
شیشه
و سنگ
حرفی برای شکستن
حرفی برای سخت ماندن
من میان دو حرف ایستاده‌ام
و فکر می‌کنم
که میان این شیشه و سنگ
جایی باید
برای نرم زیستن
ساخته‌باشند.
م

_________________

No comments: