Friday, February 1, 2008

Minoo Nosrat

_____________


مینو نصرت


_________


خدمت اتفاق های نیفتاده.... سلام

لبخندتان هنوز بر قرار است ؟ م
دلتان بی قرار؟ م
می دانم
روی کسالت این خطوط کشیده
شمائید که گل دوزی می کنید
گفتم تا بدانید
دست های شما
دارد پیکره ی مرا کامل می کند
لابد
امروز روز ششم است
این بار هم
انگشتان تان
ردی باقی نخواهند گذاشت

_________________________

1 comment:

Anonymous said...

نامه ی زیباییست به آنچه شما برای اولین بار بعنوان مخاطب خویش انتخابش کردید..اتفاق های نیفتاده...
- .شهامت شما در این شعر، بر فراز شعر زیباتان نشسته
موفق باشید