Saturday, March 1, 2008

Mansour Khaksar

_________________


منصور خاکسار
_____________نقطه نوری کوتاه


همسو با خود روی ام
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه می پرد
پرنده ای که بال و پری آزاد می زند
دور از من
ه ه ه که در سایه ی او
ه ه ه خود را رها کرده ام

تنهایم!
ه
دوگامی زودتر از روز
و در پوششی از پائیز
با پرنده ای که در پروازش
هوای آزادی پیدا کرده ام

تصادف پروازی
ه ه ه ه ه ه ه ه ه در نگاه
و مرگِ برگ برگ درختانی
که از هر دو سویم می ریزد

نقطه نوری کوتاه
ه ه ه ه ه ه ه ه ه از پَر
از فاصله ی آزادی
در آینه ی آبی
و خاکی که از خواب مرگ
ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه بر نمی خیزد.ه
__

No comments: